Skip to content

Meldcode

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Het bevoegd gezag van Bianca Beelen Logopedie en Dyslexie

Overwegende:
dat Bianca Beelen Logopedie en Dyslexie verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;

dat van de logopedisten die werkzaam zijn bij Bianca Beelen Logopedie en Dyslexie op basis van deze
verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen;

dat Bianca Beelen Logopedie en Dyslexie een meldcode wenst vast te stellen zodat de logopedist die binnen Bianca Beelen Logopedie en Dyslexie werkzaam zijn/is weet welke stappen van hem worden verwacht bij
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;

dat Bianca Beelen Logopedie en Dyslexie in deze code ook vastlegt op welke wijze de logopedist(en) wordt
ondersteund;

dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring, waarbiJ onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het
slachtoffer behoren: (ex-) partners gezinsleden,
familieleden en huisvrienden;

dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of
gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten
opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief
opdringen, waardoor ernstige schade wordlt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld, huwelijksdwang,
vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten;

dat onder logopedist in deze code wordt verstaan: de logopedist die binnen
Bianca Beelen Logopedie en Dyslexie werkzaam zijn/is en die in dit verband aan cliënten van de organisatie zorg, begeleiding of een andere wijze van ondersteuning biedt;

dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele
diensten verleent. In aanmerking nemende de Wet bescherming persoonsgegevens; de Jeugdwet; de Wet maatschappelijke ondersteuning; het privacyreglement van Bianca Beelen Logopedie en Dyslexie.

Stelt de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld met het stappenplan bij signalen van
kindermishandeling zoals vastgesteld door de NVLF in november 2017, vast en neemt daarbij de hieronder genoemde verantwoordelijkheden in acht.

Verantwoordelijkheden voor de van Bianca Beelen Logopedie en Dyslexie voor het scheppen van
randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat.

Om het voor de logopedist mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt Bianca Beelen logopedie en dyslexie er zorg voor dat:

  • Binnen de praktijk en in de kring van cliënten bekendheid wordt gegeven aan het doel en inhoud van de meldcode;
  • De logopedist voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelt en deze ook op peil houdt voor het signaleren van kindermishandeling en het zetten van de stappen van de code;
  • Er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de logopedisten kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code;
  • De meldcode aansluit op de werkprocessen binnen het werkveld van de logopedist;
  • De werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in gang worden gezet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren aan de hand van protocollen en beleid betreffende
    kindermishandeling.

Locaties

Bianca Beelen Logopedie is te vinden op drie verschillende locaties in gemeente Nederweert (Midden-Limburg). Wilt u een afspraak maken of vrijblijvend contact opnemen? Wij staan voor u klaar.

Nederweert

Gezondheidscentrum Nederweert
Loverstraat 8
6031 VD Nederweert

Nederweert-Eind

Contact-en praktijkadres
Steutenweg 29
6034 SB Nederweert-Eind

Nieuwsberichten

Geweldige tips van de CliniClowns

CliniClowns doen prachtig werk! Op hun website kwam ik deze geweldige korte tips tegen. Ze zijn heel bruikbaar in de communicatie met je kind! Kijk echt even op de volgende
Lees meer

Weetjes over voorlezen

De jaarlijkse kinderboekenweek is een heerlijke tijd om extra bezig te zijn met boeken en (voor)lezen. Daarom delen we graag wat weetjes over voorlezen: Voorlezen verrijkt dus de woordenschat en
Lees meer

Zomervakantie!

De basisscholen hebben zomervakantie gekregen! Wij gaan in de vakantie gewoon door maar hebben beide wel ook even vakantie. Amber zal afwezig zijn van 31 juli tot 7 augustus en Bianca is afwezig van 31 juli tot 21 augustus. Hierna gaan we weer uitgerust en enthousiast aan de slag!
Lees meer

Book a Service